PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NINH GIANG
TRƯỜNG TIỂU HỌC HỒNG PHONG
THEO DÕI TRUY CẬP VÀO WEBSITE NGÀY 19 THÁNG 11 NĂM 2018
STTNgười truy cậpThời điểm truy cậpĐịa chỉ truy cập
1Khách vãng lai09:49:21 http://ng-thhongphong.haiduong.edu.vn/xem_truy_cap_hien_tai.aspx
2Khách vãng lai09:43:28 http://ng-thhongphong.haiduong.edu.vn/Form/cong_van_di/xem_cv.aspx
3Khách vãng lai08:54:57 http://ng-thhongphong.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=26984
4Khách vãng lai08:50:25 http://ng-thhongphong.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/Thong_ke_muon_theo_ngay.aspx
5Khách vãng lai08:44:01 http://ng-thhongphong.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=13985
6Khách vãng lai08:18:54 http://ng-thhongphong.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=6174
7Khách vãng lai08:03:13 http://ng-thhongphong.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=13969
8Khách vãng lai07:46:29 http://ng-thhongphong.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/sach_muon_chua_tra.aspx
9Khách vãng lai07:21:30 http://ng-thhongphong.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=26994
10Khách vãng lai07:06:55 http://ng-thhongphong.haiduong.edu.vn/form/QLNT/danh_gia_tx/thong_ke/ki_1/thong_ke_bo_mon_dot_1.aspx
11Khách vãng lai07:03:22 http://ng-thhongphong.haiduong.edu.vn/xem_truy_cap_hien_tai.aspx
12Khách vãng lai07:02:23 http://ng-thhongphong.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/top_ds_ap_muon_0.aspx
13Khách vãng lai05:58:26 http://ng-thhongphong.haiduong.edu.vn/login/login_thu_vien.aspx
14Khách vãng lai05:49:14 http://ng-thhongphong.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=377
15Khách vãng lai05:39:35 http://ng-thhongphong.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet_1.aspx?so_ca_biet=STK-01777
16Khách vãng lai05:24:24 http://ng-thhongphong.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/Thong_ke_muon_theo_chungloai.aspx
17Khách vãng lai04:59:29 http://ng-thhongphong.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=386
18Khách vãng lai04:59:05 http://ng-thhongphong.haiduong.edu.vn/Form/tkb/Xem_tkb.aspx
19Khách vãng lai04:51:16 http://ng-thhongphong.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/in_so_ca_biet_theo_cloai_1_full.aspx
20Khách vãng lai04:27:05 http://ng-thhongphong.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet_1.aspx?so_ca_biet=STK-01768
21Khách vãng lai04:26:02 http://ng-thhongphong.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/so_muon_lop.aspx
22Khách vãng lai04:22:20 http://ng-thhongphong.haiduong.edu.vn/Default.aspx
23Khách vãng lai04:18:05 http://ng-thhongphong.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/so_muon_lop.aspx
24Khách vãng lai04:14:36 http://ng-thhongphong.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/sach_gv_muon_chua_tra.aspx
25Khách vãng lai03:45:11 http://ng-thhongphong.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/top_ds_ap_muon_0.aspx
26Khách vãng lai03:30:42 http://ng-thhongphong.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=368
27Khách vãng lai03:19:27 http://ng-thhongphong.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=370
28Khách vãng lai02:27:08 http://ng-thhongphong.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=13992
29Khách vãng lai02:25:15 http://ng-thhongphong.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/Thong_ke_muon_theo_ngay.aspx
30Khách vãng lai02:20:47 http://ng-thhongphong.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=6172
31Khách vãng lai02:14:59 http://ng-thhongphong.haiduong.edu.vn/login/login_lanh_dao.aspx
32Khách vãng lai02:13:16 http://ng-thhongphong.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=26997
33Khách vãng lai01:57:57 http://ng-thhongphong.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/so_muon_lop_doc_tong_hop.aspx
34Khách vãng lai01:05:01 http://ng-thhongphong.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/Thong_ke_muon_theo_ngay_full_default.aspx
35Khách vãng lai00:36:51 http://ng-thhongphong.haiduong.edu.vn/Form/ho_tro_gv/xem_de.aspx
36Khách vãng lai00:21:13 http://ng-thhongphong.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/phan_cong_giang_day_k1.aspx
19 11 2018