PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NINH GIANG
TRƯỜNG TIỂU HỌC HỒNG PHONG
THEO DÕI TRUY CẬP VÀO WEBSITE NGÀY 20 THÁNG 1 NĂM 2019
STTNgười truy cậpThời điểm truy cậpĐịa chỉ truy cập
1Khách vãng lai23:59:40 http://ng-thhongphong.haiduong.edu.vn/xem_truy_cap_hien_tai.aspx
2Khách vãng lai23:54:01 http://ng-thhongphong.haiduong.edu.vn/Form/cong_van_di/xem_cv.aspx
3Khách vãng lai23:22:49 http://ng-thhongphong.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=26986
4Khách vãng lai22:41:27 http://ng-thhongphong.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet_1.aspx?so_ca_biet=STK-01776
5Khách vãng lai22:20:44 http://ng-thhongphong.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=13975
6Khách vãng lai21:29:17 http://ng-thhongphong.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet_1.aspx?so_ca_biet=STK-01777
7Khách vãng lai19:47:36 http://ng-thhongphong.haiduong.edu.vn/Default.aspx
8Khách vãng lai19:42:43 http://ng-thhongphong.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet_1.aspx?so_ca_biet=STK-01775
9Khách vãng lai19:36:20 http://ng-thhongphong.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/sach_gv_muon_chua_tra.aspx
10Khách vãng lai19:33:02 http://ng-thhongphong.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=383
11Khách vãng lai19:31:49 http://ng-thhongphong.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=13994
12Khách vãng lai19:02:46 http://ng-thhongphong.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/sach_gv_muon_chua_tra.aspx
13Khách vãng lai17:52:05 http://ng-thhongphong.haiduong.edu.vn/xem_to_chuc.aspx
14Khách vãng lai17:35:13 http://ng-thhongphong.haiduong.edu.vn/Default.aspx
15Khách vãng lai17:31:38 http://ng-thhongphong.haiduong.edu.vn/video.aspx
16Khách vãng lai16:47:33 http://ng-thhongphong.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=352
17Khách vãng lai14:53:51 http://ng-thhongphong.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=26984
18Khách vãng lai14:35:29 http://ng-thhongphong.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=336
19Khách vãng lai13:32:32 http://ng-thhongphong.haiduong.edu.vn/Form/Van_ban/xem_van_ban.aspx
20Khách vãng lai13:22:10 http://ng-thhongphong.haiduong.edu.vn/xem_truy_cap_hien_tai.aspx
21Khách vãng lai13:03:45 http://ng-thhongphong.haiduong.edu.vn/Form/Thiet_bi_c1/Xem_dang_ki.aspx
22Khách vãng lai11:50:00 http://ng-thhongphong.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=398
23Khách vãng lai11:49:47 http://ng-thhongphong.haiduong.edu.vn/xem_truy_cap_hien_tai.aspx
24Khách vãng lai11:48:41 http://ng-thhongphong.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=391
25Khách vãng lai11:47:26 http://ng-thhongphong.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=399
26Khách vãng lai11:46:57 http://ng-thhongphong.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=400
27Khách vãng lai11:46:51 http://ng-thhongphong.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=400
28Khách vãng lai11:46:26 http://ng-thhongphong.haiduong.edu.vn/Default.aspx
29Khách vãng lai11:46:19 http://ng-thhongphong.haiduong.edu.vn/Default.aspx
30Khách vãng lai10:20:33 http://ng-thhongphong.haiduong.edu.vn/login/login_thu_vien.aspx
31Khách vãng lai10:17:09 http://ng-thhongphong.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet_1.aspx?so_ca_biet=STK-01775
32admin09:47:48 http://ng-thhongphong.haiduong.edu.vn/upload_picture_gv.aspx
33admin09:46:56 http://ng-thhongphong.haiduong.edu.vn/form/Qlgv/Form_nhap_ho_so_gv.aspx
34Khách vãng lai09:46:48 http://ng-thhongphong.haiduong.edu.vn/login/login_lanh_dao.aspx
35Khách vãng lai09:46:37 http://ng-thhongphong.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/phan_cong_giang_day_k1.aspx
36Khách vãng lai09:46:31 http://ng-thhongphong.haiduong.edu.vn/form/QLNT/nhap_diem/khai_bao/phan_cong_giao_vien.aspx
37Khách vãng lai09:46:26 http://ng-thhongphong.haiduong.edu.vn/form/QLNT/nhap_diem/khai_bao/phan_cong_giao_vien.aspx
38Khách vãng lai09:46:20 http://ng-thhongphong.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/phan_cong_giang_day_k1.aspx
39Khách vãng lai09:46:15 http://ng-thhongphong.haiduong.edu.vn/form/QLNT/nhap_diem/khai_bao/phan_cong_lop.aspx
40Khách vãng lai09:46:11 http://ng-thhongphong.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/phan_cong_giang_day_k1.aspx
41Khách vãng lai09:45:57 http://ng-thhongphong.haiduong.edu.vn/form/QLNT/nhap_diem/khai_bao/phan_cong_mon.aspx
42Khách vãng lai09:45:42 http://ng-thhongphong.haiduong.edu.vn/form/Qlgv/xem_phan_cong_cn_k_2.aspx
43Khách vãng lai09:45:37 http://ng-thhongphong.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/phan_cong_giang_day_k1.aspx
44Khách vãng lai09:45:29 http://ng-thhongphong.haiduong.edu.vn/Default.aspx
45Khách vãng lai08:51:35 http://ng-thhongphong.haiduong.edu.vn/login/login_thu_vien.aspx
46Khách vãng lai08:05:52 http://ng-thhongphong.haiduong.edu.vn/Form/Thiet_bi/Xem_dang_ki_ngay_hien_tai_tt.aspx
47Khách vãng lai06:51:15 http://ng-thhongphong.haiduong.edu.vn/Default.aspx
48Khách vãng lai06:35:57 http://ng-thhongphong.haiduong.edu.vn/Default.aspx
49Khách vãng lai06:19:56 http://ng-thhongphong.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/in_so_tong_quat.aspx
50Khách vãng lai06:16:39 http://ng-thhongphong.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=347
51Khách vãng lai06:05:02 http://ng-thhongphong.haiduong.edu.vn/Default.aspx
52Khách vãng lai05:48:46 http://ng-thhongphong.haiduong.edu.vn/Form/Thiet_bi_c1/Tim_kiem_thiet_bi.aspx
53Khách vãng lai03:53:57 http://ng-thhongphong.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=26990
54Khách vãng lai02:31:13 http://ng-thhongphong.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=6171
55Khách vãng lai02:30:10 http://ng-thhongphong.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=6174
56Khách vãng lai02:25:01 http://ng-thhongphong.haiduong.edu.vn/Form/De_thi/Xem_tu_lieu.aspx
57Khách vãng lai02:17:37 http://ng-thhongphong.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/in_muc_luc_quay_1.aspx
58Khách vãng lai02:07:20 http://ng-thhongphong.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=347
59Khách vãng lai01:58:37 http://ng-thhongphong.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet_1.aspx?so_ca_biet=STK-01768
60Khách vãng lai01:56:30 http://ng-thhongphong.haiduong.edu.vn/Form/cong_van_den/Xem_cv_den.aspx
20 1 2019